Bổ sung Medicare

Bổ sung Medicare, còn được gọi là bảo hiểm Medigap, là một hợp đồng bảo hiểm tư nhân được thiết kế để giúp quý vị trả tiền đồng bảo hiểm hoặc các khoản khấu trừ phát sinh Medicare Gốc. Phụ cấp Medicare cũng có thể thanh toán cho một số dịch vụ hoặc vật dụng nhất định không được Medicare chi trả, chẳng hạn như thuốc theo toa. Tuy nhiên, các chương trình bổ sung chỉ hoạt động với Chương trình Medicare Nguyên thủy, không phải Chương trình Medicare Advantage.

Các chương trình Bổ trợ Medicare có sẵn để bổ sung các phúc lợi Medicare Ban đầu của quý vị. Quý vị chỉ có thể mua chương trình này sau khi ghi danh vào Chương trình Medicare Nguyên thủy. Medigap thanh toán bất kỳ khoản khấu trừ, đồng thanh toán hoặc chi phí nào còn lại mà Original Medical không chi trả. Nếu quý vị đã đáp ứng khoản khấu trừ Medicare Nguyên thủy của mình, chính sách Bổ trợ Medicare của quý vị sẽ thanh toán 20 phần trăm hóa đơn không được Medicare Phần A hoặc Phần B chi trả.

Ghi danh vào Phụ cấp Medicare

Là người thụ hưởng Medicare, quý vị có quyền có thời gian ghi danh Bổ trợ Medicare mở một lần, 6 tháng. Quý vị có quyền mua bất kỳ hợp đồng Bổ sung Medicare nào được bán tại tiểu bang của mình, bất kể quý vị có vấn đề gì về sức khỏe. Thời gian ghi danh này bắt đầu khi quý vị bước sang tuổi 65 và được ghi danh vào Medicare Phần B. Nếu quý vị ghi danh vào Medicare Phần B do khuyết tật, thời gian ghi danh Bổ trợ Medicare mở bắt đầu khi quý vị đạt 65 tuổi.

Đối với những người hoãn ghi danh vào Medicare Phần B vì họ vẫn đang làm việc hoặc được bảo hiểm theo chương trình sức khỏe của người phối ngẫu đang làm việc, Thời Gian Ghi Danh Mở bắt đầu khi quý vị ghi danh vào Medicare Phần B. Tất cả các chính sách Bổ trợ Medicare đều được đảm bảo có thể gia hạn, vì vậy điều này có nghĩa là chương trình của quý vị sẽ tiếp tục miễn là quý vị trả phí bảo hiểm.

Hơn nữa, có nhiều thời gian ghi danh hạn chế hơn trong đó một số bệnh nhân được đảm bảo quyền mua một số chính sách Bổ sung Medicare nhất định. Các tùy chọn này thường được kích hoạt bởi một số sự kiện nhất định như chấm dứt bảo hiểm y tế khác của bạn.