Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu thương mại hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

 1. Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Wise Up Financial chỉ để xem tạm thời cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Wise Up Financial;
  4. xóa bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền nào khác khỏi tài liệu; hoặc
  5. chuyển các tài liệu cho người khác hoặc "phản chiếu" các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Wise Up Financial chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào thuộc sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. Các tài liệu trên trang web của Wise Up Financial được cung cấp "nguyên như hiện tại". Wise Up Financial không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác. Hơn nữa, Wise Up Financial không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Wise Up Financial hoặc các nhà cung cấp của Wise Up Financial sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của Wise Up Financial, ngay cả khi Wise Up Financial hoặc đại diện được ủy quyền của Wise Up Financial đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Wise Up Financial có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc nhiếp ảnh. Wise Up Financial không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Wise Up Financial có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Wise Up Financial không đưa ra bất kỳ cam kết nào để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Wise Up Financial đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Wise Up Financial của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là rủi ro của chính người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản sử dụng trang web

Wise Up Financial có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Wise Up Financial sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Texas mà không liên quan đến xung đột các quy định của pháp luật.

Điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
 • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục tiêu thực hiện các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và, nếu thích hợp, với kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và, trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.