Ghi danh vào Medicare

Medicare có thể là một thách thức. Nhiều người lo lắng rằng họ không có đủ thông tin khi họ chuẩn bị tham gia Medicare và cảm thấy căng thẳng về quá trình này. Đối với một số người, việc ghi danh vào Medicare là tự động, trong khi đối với những người khác, nó phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định và chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Các bước quý vị thực hiện trước khi ghi danh vào Medicare sẽ phụ thuộc vào việc quý vị có còn nhận được trợ cấp hưu trí hay không khi quý vị bắt đầu Thời Gian Ghi Danh Ban Đầu.

Bất cứ ai nhận được SSRB hoặc RRB đều có thể tự động ghi danh vào cả Medicare Phần A và Phần B, nhưng đối với những người không nhận được những lợi ích này, họ sẽ cần phải tích cực ghi danh vào Medicare. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận ghi danh Medicare tự động, quý vị sẽ nhận được một bưu kiện qua thư ba tháng trước khi bảo hiểm y tế của quý vị bắt đầu bằng thẻ Medicare mới của quý vị. 

Hơn nữa, quý vị sẽ nhận được một lá thư giải thích cách thức hoạt động của Medicare. Quý vị có thể tự động ghi danh vào cả Medicare Phần A và B. Đối với những người nhận trợ cấp Hưu trí An sinh Xã hội, thẻ và gói của họ sẽ đến từ SSA. Ngược lại, những người nhận trợ cấp Hưu trí Đường sắt sẽ nhận được thẻ và gói của họ từ Hội đồng Hưu trí Đường sắt.

Quý vị không nên từ chối Medicare Phần B trừ khi quý vị hoặc đối tác của quý vị vẫn có bảo hiểm việc làm cung cấp cho họ bảo hiểm. Nếu quý vị từ chối Medicare Phần B mà không có bảo hiểm từ chủ lao động hiện tại của mình, quý vị có thể bị phạt phí bảo hiểm nếu quý vị muốn ghi danh vào một chương trình Medicare trong tương lai. 

Hơn nữa, nếu quý vị đủ điều kiện nhận Medicare trong khi vẫn nhận được bảo hiểm từ bảo hiểm tại nơi làm việc của mình, quý vị có thể ghi danh vào Medicare để trả ít tiền hơn cho việc chăm sóc của mình và có bảo hiểm chính. Nếu quý vị 65 tuổi và không nhận trợ cấp Hưu trí Đường sắt hoặc Trợ cấp An sinh Xã hội, quý vị sẽ cần tích cực ghi danh vào chương trình Medicare.

Đăng ký Medicare

Nếu quý vị cần ghi danh vào Medicare, các bước dưới đây có thể là hướng dẫn của quý vị. Nếu quý vị đang cân nhắc ghi danh Medicare trong thời gian IEP, quý vị có thể đăng ký Medicare Phần A hoặc B như sau:

  • Đến văn phòng An sinh Xã hội địa phương của bạn
  • Gửi thư đã lỗi thời và có chữ ký đến An Sinh Xã Hội bao gồm tên, SSN và ngày quý vị muốn ghi danh vào Medicare, hoặc quý vị có thể nộp đơn trực tuyến.
  • Nếu quý vị đủ điều kiện nhận RRB, hãy ghi danh vào Medicare bằng cách liên hệ với Hội đồng Hưu trí Đường sắt địa phương hoặc gọi RRB.
  • Để bảo vệ bản thân khỏi phải chịu hình phạt phí bảo hiểm Medicare Phần B trong trường hợp đơn đăng ký của quý vị bị mất, hãy đảm bảo giữ bằng chứng khi quý vị cố gắng ghi danh vào Medicare.
  • Đảm bảo lưu ý đến các đại lý Medicare mà quý vị nói chuyện, cùng với ngày và giờ thảo luận.